Pomoc kancelarii prawnej

Prowadząc firmę lub będąc osobą prywatną często potrzebujemy pomocy adwokatów i radców prawnych, którzy w odpowiedni sposób będą umieli zająć się naszymi sprawami przy zachowaniu całkowitej poufności. Dobrym rozwiązaniem będzie skorzystanie z usług kancelarii prawnej.

 

Czytaj więcej: Pomoc kancelarii prawnej

Błąd medyczny w prawie

Błąd medyczny rozumiany jest jako zaniedbanie przez lekarza wykonywania swoich obowiązków, w wyniku czego pacjent doznał pewnego rodzaju dyskomfortu, uniemożliwiającego mu normalne funkcjonowanie. Jako dyskomfort rozumiemy tutaj przejście długoterminowego leczenia, zażywanie dużej ilości leków, konieczność poddanie się dalszym operacjom oraz zabiegom, a także urazy natury psychicznej oraz psychologicznej.

Czytaj więcej: Błąd medyczny w prawie

Prawo o zamówieniach publicznych - SIWZ

Czym jest SIWZ?

Z tym skrótem mogło spotkać się wiele osób, zwłaszcza działających w sektorze tzw. "budżetówki" lub związanych z prawem publicznym w ogóle. Nie każdy jednak zagłębia się w szczegóły na tyle, by wiedzieć, co oznacza SIWZ. Jest to Specyfikacja Indywidualnych Warunków Zamówienia, która stanowi zarazem podstawowy dokument przetargowy. Przedstawia potrzeby zamawiającego w taki sposób, by potencjalni wykonawcy mogli przygotować jak najlepsze oferty. Czasami oczywiście zamawiający nie potrafi zdobyć się na konieczny w takich sytuacjach realizm i propozycje z SIWZ-a znacznie różnią się od ofert zaprezentowanych na przetargu - czasem do tego stopnia, że przetarg nie dochodzi do skutku.

Pomijając zamówienie z wolnej ręki i licytację elektroniczną, zamawiający ma obowiązek przygotowania specyfikacji. Może ją dla niego wykonać na zlecenie odpowiedni podmiot, niemniej SIWZ musi zostać przedstawiony, a od momentu udostępnienia jest także wiążący dla zamawiającego, który musi trzymać się zawartych w nim warunków.

Co powinnna zawierać specyfikacja?

Oczywiście po pierwsze - wszystkie potrzebne dane, dotyczące zamawiającego. Ponadto SIWZ musi zawierać także opis trybu udzielania zamówienia oraz dokładny opis przedmiotu zamówienia i termin jego wykonania. Istotny jest opis warunków udziału w postępowaniu a także doprecyzowanie sposobu oceniania tych warunków. Ważne jest także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami oraz uregulowania kwestii przekazywania dokumentacji. W SIWZ-ie powinna znaleźć się także informacja na temat wadium - o jego wysokości i zasadach wpłat.

adwokat Szczecin

Inne informacje, których specyfikacja nie może pominąć, dotyczą samej realizacji przetargu - w SIWZ-ie powinny znaleźć się informacji na temat sposobu przygotowywania ofert, miejsca i terminu ich składania oraz otwarcia ofert. Istotne jest również podanie przez zamawiającego, jakimi kryteriami będzie się kierował przy wyborze oraz jak będą oceniane oferty. Ważne jest także podanie formalności, jakich należy dopełnić po wyborze oferty, aby zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego.

SIWZ z reguły zawiera również klauzulę z pouczeniem prawnym o środkach ochrony prawnej, jakie przysługują wykonawcy w czasie realizacji zamówienia. Często także dołącza się ogólne warunki umowy lub wzór umowy. W kwestiach zamówień publicznych szczegółowych porad mogą udzielić np. prawnicy zajmujący się tym sektorem, tak jak kancelaria wasiprawnicy.pl, która w swoich usługach ma również opiniowanie SIWZ, umów itp.

Adwokat – zawód marzeń?

Długa droga do stania się prawnikiem

Prawnicy ogółem uchodzą za ludzi posiadających bardzo wysoki status społeczny. Wielu młodych chce zostać albo prawnikami albo lekarzami ponieważ profesje te uchodzą za najbardziej renomowane w Polsce. Nie jest to całą prawda jednak odrobinę jej tam jest ponieważ za każdym adwokatem czy radcą prawnym stoi bardzo rozległa wiedza. Jednak pamiętajmy – bierze się ona z ciężkiej pracy i lat nauki.

Czytaj więcej: Adwokat – zawód marzeń?

Alimenty na rzecz współmałżonka

Najpopularniejszy sposób rozumienia pojęcia alimenty traktuje je jako świadczenie finansowe na rzecz dziecka, uiszczane przez jedno z rodziców. Zazwyczaj w przypadku rozwodu to ojciec płaci alimenty matce, bo z reguły dzieci zostają pod opieką kobiety właśnie. Jest to jednak pojęcie znacznie szersze.

Alimenty na rzecz współmałżonka

W czasie trwania małżeństwa

Tak naprawdę alimenty to każde regularne i obowiązkowe świadczenia na rzecz osób fizycznych, do których na mocy wyroku sądowego zobowiązano inne osoby. Ponieważ rodzina - a jako rodzinę rozumie się także małżeństwo, nawet bezdzietne - jest podstawową komórką społeczną, relacje w niej zachodzące są do pewnego stopnia regulowane pewnymi przepisami. W rodzinie małżonkowie powinni w miarę swoich możliwości w równym stopniu pracować na dobry byt rodziny, w tym współmałżonka. Jeśli jedna z osób zatrzymuje dla siebie zarobki, zmuszając w ten sposób pozostałych członków rodzinie do prowadzenia życia na znacznie niższym poziomie, niż sama wybiera, drugi współmałżonek ma prawo wystąpić o zasądzenie alimentów, niejako zmuszając męża lub żonę do bardziej sprawiedliwego dzielenia się środkami finansowymi.

Po rozwodzie

Taka sytuacja może mieć miejsce jeszcze w czasie trwania małżeństwa. Alimenty dla małżonka mogą być wypłacane również po rozwodzie - zależnie od tego, czy stwierdzono winę, czy też nie. W Polsce w 70% przypadków rozwodów nie stwierdza się winy. Wówczas o alimenty od drugiej strony mogą ubiegać się oboje byli małżonkowie. Ważną przesłanką jest wówczas pozostawanie przez jedną ze stron w niedostatku czy w ogóle pogorszenie się stopy życiowej w skutek rozwodu. Jeśli natomiast sąd wyda orzeczenie o winie, pozew o zasądzenie alimentów wnosi osoba uznana za niewinną rozpadu więzi. Przesłanki dotyczące ubóstwa nie są też brane pod uwagę, tak że zazwyczaj winny musi wypłacać poszkodowanemu określone kwoty.

Jak długo trzeba płacić alimenty

W razie rozwodu bez orzekania o winie okres wypłacania odpowiednich kwot po rozwodzie trwa 5 lat, licząc od daty uprawomocnienia się wyroku. W razie zaistnienia wyjątkowych okoliczności czas ten może zostać przedłużony. W przypadku postępowania, w toku którego stwierdzi się wyłączną winę jednego z małżonków uiszczanie alimentów może trwać nawet do śmierci osoby niewinnej lub do momentu wstąpienia w ponowny związek małżeński.


Poznaj więcej informacji na temat alimentów: http://labentowicz.com

Dostęp do porad 24h na dobę

Nasze porady są dostępne przez cały czas, dzięki czemu w każdych okolicznościach masz możliwość zapoznania się z tematyką poszczególnych artykułów.

Sprawy karne, rozwodowe, cywilne

Portal FinansowoPrawny.pl przedstawia porady prawne z zakresu prawa cywilnego, karnego, rodzinnego oraz gospodarczego. Analizujemy każdy przypadek oddzielnie.

Finanse dla każdego

Publikujemy nie tylko porady prawne, lecz także artykuły pomagające rozwiązać problemy finansowe. Nasze teksty pomagają zwykłym Internautom, jak i profesjonalnym księgowym.

Polecamy:

Kancelaria adwokacka Wrocław - Marta Olejnik-Hejne

Umowa o dzieło

Jeśli interesują cię zagadnienia dotyczące umowy o dzieło, sięgnij do publikacji "Umowy o dzieło. Jak się bronić przed atakiem ZUS?"

Informujemy, iż redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów.